Shamsi

22 · Man · Abbottabad, PK

44

  Shamsi7481
  am_shammas